Новости

Статьи


Журнал
полезные статьи
     

Вiд дiлянки до будинку

Навiть ретельно вивчивши всi необхiднi документи, покупець нiколи не застрахований вiд сюрпризiв. Нерухомiсть i земля є найнадiйнiшим способом вкладення грошей, але лише за умови правильностi її набуття


Для того щоб звести ризики пiд час придбання земельної дiлянки до мiнiмуму, необхiдно прискiпливо вивчати оригiнали потрiбних документiв, дослiджувати «iсторiю» дiлянки. Отримати необхiдну iнформацiю щодо цiєї землi у вiдповiдних державних органах i передбачити можливi негативнi наслiдки угоди.

Об’єкт

Необхiдно звернути увагу на цiльове призначення дiлянки. Вiд цього залежать можливостi її використання. Вiдповiдно до Земельного кодексу землi України подiляються на певнi категорiї за основним цiльовим призначенням. Найцiкавiшими для придбання, звичайно, є землi житлової та громадської забудови.

Отож, якщо цiльове призначення земельної дiлянки (вказано в державному актi на право власностi) передбачає таке використання, на яке ви розраховуєте, можна рухатися далi. Нерiдко «продаються» неприватизованi земельнi дiлянки шляхом видачi довiреностi на їх приватизацiю та майбутнє вiдчуження. Купувати такi дiлянки досить ризиковано, оскiльки довiренiсть може бути вiдкликана, а в довготривалому процесi приватизацiї iнодi виникають несподiванки, такi, як смерть довiрителя, змiна законодавчих актiв, вiдмова вiдповiдних органiв надавати дозволи та погодження.

Також необхiдно з’ясувати кiлькiсть власникiв та укладати договiр купiвлi-продажу з усiма власниками вiдразу. Слiд бути уважними з особами, якi продають дiлянку за довiренiстю за вiдсутностi власника. Довiренiсть може бути вiдкликана, а власник може виявитися недiєздатним або мертвим. Якщо на земельнiй дiлянцi знаходиться половина будинку, як це часто буває, необхiдна згода iншого власника спiльної часткової власностi на будiвлю.

Не забудьте з’ясувати, яким чином земельна дiлянка перейшла до теперiшнього власника, i перевiрити правовстановлюючi документи (договiр купiвлi-продажу, мiни, свiдоцтво про спадщину, первинна приватизацiя та iнше). У випадку, якщо дiлянка вiдiйшла за рiшенням суду, радимо впевнитися, що строк на оскарження такого рiшення вже минув. Якщо виявилося, що останнiм часом дiлянка часто мiняла власникiв, це може свiдчити про незаконнiсть первинної угоди та намагання шляхом багаторазового перепродажу «замести слiди».

Також треба з’ясувати екологiчну обстановку в районi - перевiрити радiацiйний фон на земельнiй дiлянцi, оскiльки не секрет, що в деяких популярних для забудови районах передмiстя знаходилися пункти очистки транспорту з Чорнобиля.Дiлянка з будинком

У випадку, якщо на дiлянцi є будь-яка будiвля, необхiдно перевiрити документи на неї. Якщо документiв на будинок немає жодних – де-юре його не iснує. Але для оформлення угоди потрiбна довiдка з БТI про вiдсутнiсть будiвель на земельнiй дiлянцi. Без такої довiдки нотарiус не засвiдчить договiр купiвлi-продажу. Однак, якщо фактично будинок iснує, БТI таку довiдку не дасть. Якщо ж первиннi документи на будинок наявнi, але його не введено в експлуатацiю, буде укладатися договiр купiвлi-продажу об’єкта незавершеного будiвництва. Такi договори почали укладати вiдносно недавно, i перелiк необхiдних документiв на незавершене будiвництво у рiзних нотарiусiв може вiдрiзнятися. Радимо в такому випадку попередньо проконсультуватись у нотарiуса, який буде посвiдчувати угоду. Якщо будинок зареєстровано i введено в експлуатацiю, проблем iз укладенням угоди не буде.

Нерiдко продаються земельнi дiлянки з будинками пiд знесення. У цьому випадку необхiдно вимагати знесення будинку до укладення договору купiвлi-продажу для того, щоб уникнути оподаткування при купiвлi будинку, необхiдностi перереєстрацiї його та виписки прописаних там осiб (iз неiснуючого будинку мешканцiв виписати значно легше).

Слiд також упевнитися, що поблизу земельної дiлянки немає виробничих пiдприємств, СТО, АЗС та iнших подiбних об’єктiв, якi, крiм шкоди здоров’ю, можуть «розповсюджувати» навколо себе санiтарно-захисну зону. У такiй зонi здiйснювати будiвництво заборонено. Також треба бути дуже уважним у разi наявностi поблизу водоймищ, оскiльки ваша дiлянка може належати до природоохоронної зони, будiвництво на якiй також заборонено.

Коментар експерта

Павло Задорожнюк, депутат Вiнницької мiської ради, член профiльної земельної комiсiї:

- При оглядi дiлянки на мiсцевостi треба звернути увагу на будiвлi на дiлянках сусiдiв. Якщо вони розташованi впритул до спiльної межi, вам доведеться при будiвництвi вашого будинку, згiдно з протипожежними нормами та ДБНами, вiдступати вiд межi двiчi, а деколи i бiльше, залежно вiд поверховостi будiвель. Крiм того, якщо вiкна сусiдiв виходять на вашу дiлянку, можливо, вам доведеться робити вогнетривкi стiни, що є досить дорогим задоволенням. В iншому разi проект вашого будинку не погодять вiдповiднi органи (архiтектурнi, пожежнi, санiтарнi та iншi). Це питання є досить важливим, тому не зайвим буде скористатися послугами професiйного архiтектора, який допоможе визначити правильне мiсце розташування вашої майбутньої будiвлi, бо у деяких випадках заплановане вами будiвництво може виявитися нездiйсненним. Зазначене в першу чергу стосується щiльно забудованого приватного сектору Києва та передмiстя. Якщо iснуюча будiвля не вiдповiдає цiльовому призначенню дiлянки, на якiй вона розташована (наприклад, офiсна будiвля у приватному секторi), краще утриматися вiд придбання такої дiлянки, оскiльки вже iснують прецеденти в судовiй практицi, коли такi дiлянки вилучалися з приватної власностi громадян.

Довiдка

Основним документом на землю є державний акт на право власностi на земельну дiлянку. Державний акт видається власнику при первиннiй приватизацiї на пiдставi цивiльно-правових угод, рiшення суду, свiдоцтва про право на спадщину тощо. Другий екземпляр державного акта знаходиться в державному органi, який його видав. Щоб упевнитися в тому, що акт не пiдроблений, необхiдно переглянути другий оригiнал акта.

Источник : http://20minut.ua/

2008-06-19 15:03:52

<<Назад>>

Читайте в этой рубрике :


тел: 8 (057) 758-19-00; факс: 8 (057) 758-13-00
© 2007 - 2020 АН "Крепость". Все права защищены.При использовании любой информации гиперссылка на источник an-krepost.com обязательна!